Постановления Верховной Рады Украины № 744-VII от 21.02.2014 , № 755-VII от 22.02.2014 и другие документы. 1. Про звільнення від виконання обов’язків Міністра внутрішніх справ України Захарченка В.Ю. Перевод: Постановление Верховной Рады Украины «Об освобождении от исполнения обязанностей министра внутренних дел Украины Виталия Юрьевича Захарченко.» 2. Про висловлення недовіри Генеральному прокурору України Пшонці В.П.». Перевод: Постановление Верховной Рады Украины «О выражении недоверия Генеральному прокурору Украины Виктору Павловичу Пшонке».

Постановления Верховной Рады Украины: "Об освобождении от исполнения обязанностей министра внутренних дел Украины Захарченко В.Ю." и "О выражении недоверия Генеральному прокурору Украины Пшонке В.П."

 

Постановления Верховной Рады Украины № 744-VII  и № 755-VII и другие документы 

  

 

 

Постанова від 21.02.2014 № 744-VII

Документ 744-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.02.2014.  

URL:    http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/744-18?test=dCCMfOm7xBWMEQpEZichiCiJHI4mEs80msh8Ie6   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/744-18

URL:   http://zakon2.rada.gov.ua.demo.oonair.net/laws/show/744-18

 

 

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про звільнення від виконання обов’язків Міністра внутрішніх справ України Захарченка В.Ю.

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 10, ст.127)

За систематичне і грубе порушення Конституції та законів України, перевищення влади та посадових повноважень, що виразилося у незаконному відданні наказів про безпідставне застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї, яке призвело до масового порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, десятків убитих та сотень поранених громадян, керуючись пунктом 12 частини першої статті 85 Конституції України, Верховна Рада України постановляє:

1. Звільнити Захарченка Віталія Юрійовича від виконання обов’язків Міністра внутрішніх справ України, що має наслідком відсторонення його з посади.

2. Ця Постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про відновлення дії окремих положень Конституції України" від 21 лютого 2014 року № 742-VII.

Голова Верховної Ради України

О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
21 лютого 2014 року
№ 744-VII


 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Верховной Рады Украины

Об освобождении от исполнения обязанностей министра внутренних дел Украины Захарченко В.Ю.

(Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2014, № 10, ст.127)

За систематическое и грубое нарушение Конституции и законов Украины, превышение власти и должностных полномочий, выразившееся в незаконном издании приказов о безосновательном применении мер физического воздействия, специальных средств и огнестрельного оружия, которое привело к массовому нарушению конституционных прав и свобод человека и гражданина, десятков убитых и сотен раненых граждан, руководствуясь пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины, Верховная Рада Украины постановляет:

1. Освободить Захарченко Виталия Юрьевича от исполнения обязанностей министра внутренних дел Украины, что влечет отстранение его от должности.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня вступления в силу Закона Украины "О возобновлении действия отдельных положений Конституции Украины" от 21 февраля 2014 № 742-VII.

Председатель Верховной Рады Украины

О. Турчинов

г. Киев
21 февраля 2014
№ 744-VII
 

Постанова від 21.02.2014 № 744-VII

Скриншоты

Скриншоты сделаг 31 января 2017 года.   URL:   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/744-18    , URL:    http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/744-18?test=4/UMfPEGznhhEQp.ZichiCiJHI4mEs80msh8Ie6

 

 

 

 

 

Пункт 12 (и другие) статьи 85 Конституции Украины

Скриншот

Скриншот сделаг 31 января 2017 года.   URL:   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1973#n1973

 

 

 

Анатолий Краснянский: Пункт 12 статьи 85 Конституции Украины выделен синим цветом. Перевод: Статья 85. К полномочиям Верховной Рады Украины относится:  12) дача согласия на назначение Президентом Украины Премьер-министра Украины;

 

 

 

Постанова від 22.02.2014 № 755-VII

URL:   http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-18

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про висловлення недовіри Генеральному прокурору України Пшонці В.П.

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 11, ст.156)

Протягом трьох місяців в Україні правоохоронні органи неправомірно застосовують заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та зброю до учасників акцій протесту у м. Києві та інших містах України. Системними стали перевищення їх посадовими особами влади та посадових повноважень, а також вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у вбивстві багатьох людей та нанесенні тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, приниженні працівниками спецпідрозділів міліції честі й гідності людини, застосуванні стосовно мирних громадян катування (роздягання людини догола на п’ятнадцятиградусному морозі та мовчазне спостереження за цими діями старших офіцерів міліції), застосуванні водометів стосовно учасників акцій протесту при температурі повітря нижче 0оС, викраденні людей, насильницькому та протиправному позбавленні їх волі, насильницькому їх вивозі у безлюдні місця, безпідставному затриманні великої кількості громадян у різних містах України, їх побитті, протиправному знищенні майна учасників протестних акцій, незаконному прослуховуванні опозиційних політиків, активістів та учасників протестних акцій, потуранні злочинній діяльності організованих злочинних угруповань, які використовувались для застосування насильства стосовно мирних громадян та знищення їх майна тощо.

Така ситуація стала можливою значною мірою через відсутність адекватної правової реакції на ці дії з боку органів прокуратури, а також упереджене їх ставлення до учасників акцій протесту.

Генеральний прокурор України Пшонка В.П. не забезпечив організацію діяльності органів прокуратури, яка б забезпечила всемірне утвердження верховенства права, зміцнення правопорядку, а також захисту від протиправних посягань, закріпленого Конституцією України конституційного ладу, гарантованих Конституцією, законами України та міжнародними нормативно-правовими актами прав і свобод людини і громадянина.

Діяльність Генерального прокурора України Пшонки В.П. призвела до масового порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина,  десятків вбитих та сотень поранених громадян.

Відповідно до пункту 25 частини першої статті 85, частини першої статті 122 Конституції України Верховна Рада України постановляє:

1. Висловити недовіру Генеральному прокурору України Пшонці Віктору Павловичу, що має наслідком його відставку з посади.

2. Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

Голова Верховної Ради України

О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
22 лютого 2014 року
№ 755-VII

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Верховной Рады Украины

О выражении недоверия Генеральному прокурору Украины Пшонке В.П.

(Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2014, № 11, ст.156)

Перевод на русский язык.   Оригинал на украинском: URL:    http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-18 

 


В течение трех месяцев в Украине правоохранительные органы неправомерно применяют меры физического воздействия, специальные средства и оружие к участникам акций протеста в г. Киеве и других городах Украины. Системными стали превышение их должностными лицами власти и должностных полномочий, а также совершение других тяжких и особо тяжких преступлений, которые заключались в убийстве многих людей и нанесении телесных повреждений различной степени тяжести, унижении сотрудниками спецподразделений милиции чести и достоинства человека, применении в отношении мирных граждан пытки (раздевания человека догола на пятнадцатиградусном морозе и молчаливое наблюдение за этими действиями офицеров милиции), применении водометов в отношении участников акций протеста при температуре воздуха ниже оС, похищении людей, насильственном и противоправному лишении их свободы, насильственном их вывозе в безлюдные места, безосновательное задержании большого количества граждан в разных городах Украины, их избиении, противоправному уничтожении имущества участников протестных акций, незаконном прослушивании оппозиционных политиков, активистов и участников протестных акций, попустительстве преступной деятельности организованных преступных группировок, которые использовались для применения насилия в отношении мирных граждан и уничтожения их имущества и тому подобное.

Такая ситуация стала возможной во многом из-за отсутствия адекватной правовой реакции на эти действия со стороны органов прокуратуры, а также предвзятое их отношение к участникам акций протеста.

Генеральный прокурор Украины Пшонка В.П. не обеспечил организацию деятельности органов прокуратуры, которая должна была обеспечить всемерное утверждение верховенства права, укрепление правопорядка, а также защиту от противоправных посягательств, закрепленного Конституцией Украины конституционного строя, гарантированных Конституцией, законами Украины и международными нормативно-правовыми актами прав и свобод человека и гражданина.

Деятельность Генерального прокурора Украины Пшонки В.П. привела к массовому нарушению конституционных прав и свобод человека и гражданина, десяткам убитых и сотням раненых граждан.

В соответствии с пунктом 25 части первой статьи 85, части первой статьи 122 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет:

1. Выразить недоверие Генеральному прокурору Украины Пшонке Виктору Павловичу, что влечет его отставку с должности.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Верховной Рады Украины

О. Турчинов

г. Киев
22 февраля 2014
№ 755-VII

 

Постанова від 22.02.2014 № 755-VII

Скриншоты

 Скриншоты сделаны 1 февраля 2017 года.   URL:   http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-18

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: